shek8 Ilja Kabakow: SHEK Nr. 8, Leipzig (Reclam) 1994.